Zeszyty naukowe
Autor: Lidia Kłos 255
Strony: 255-266
pdf pełen tekst

Streszczenie
Czy w Polsce nadal istnieje przekonanie, że poziom życia w różnych regionach jest znacznie lepszy lub zdecydowanie gorszy? Na to pytanie autorka artykułu stara się odpowiedzieć na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w grudniu 2013 roku. Punktem odniesienia są analogiczne badania CBOS z 1996 roku. Wówczas ponad dwie trzecie badanych (71%) uznało, że w niektórych regionach Polski żyje się gorzej niż w innych. Czy wydarzenia ostatnich siedemnastu lat, np. wstąpienie do UE, wpłynęły na obecne odczucia badanych, czy też pozostały one bez zmian? Na to i inne pytania starano się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe:
warunki życia, poziom życia, zróżnicowanie przestrzenne

REGIONAL DIFFERENCES IN THE LIFE CONDITIONS IN POLAND BY THE PORC (CBOS)

Abstract
Does there exist a conviction that it is still better to live in some regions of Poland while in others living conditions are worse? This question is explored by the author of this article on the basis of a research conducted by the Public Opinion Research Centre (CBOS) in December 2013. The point of reference is an analogous study also conducted by CBOS in 1996, where more than two-thirds of respondents (71%) considered life conditions in some regions of Poland worse than in others. Did the developments that took place in the last seventeen years as for instance Poland’s accession to the European Union have an impact on the judgments of respondents in this respect or is the situation rather unchanged. This article is an attempt to answer these and other questions.
Keywords: living conditions, quality of life, spatial diversity
JEL Code: R13