Zeszyty naukowe
Autor: Anna Golejewska, Emilia Modranka 267
Strony: 267-277
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena możliwości pozyskania i wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na projekty inwestycyjne w pomorskim sektorze MSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz zbadanie efektów tych projektów w wymiarze województwa. Badanie przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z wniosków aplikacyjnych i Krajowego Systemu Informatycznego, udostępnionych przez Agencję Rozwoju Pomorza. Rezultaty analizy potwierdziły koncentrację geograficzną i sektorową projektów oraz niski udział projektów realizowanych na obszarach strukturalnie słabych. Konkurencyjność pomorskich firm poprawiła się w wyniku zakupu znacznej liczby środków trwałych, skutkującego wprowadzeniem nowych i unowocześnionych produktów oraz usług. Istotne znaczenie dla regionu ma również planowany wzrost zatrudnienia.
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne UE, MSP, inwestycje regionalne, Polska

THE USE OF EU STRUCTURAL FUNDS FOR INVESTMENTS IN SMES ON THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN REGION

Abstract
The aim of the article is to analyse possibilities to obtain and use EU Structural Funds for investment projects in SMEs from Pomerania Regional Operational Programme 2007–2013 and examine effects of these projects on a regional basis. The analysis is based on the data from applications and the National Information System provided by the Pomerania Development Agency Inc. Results of the analysis confirmed geographical and sectoral concentration of projects and low share of projects implemented in structurally weak areas. Competitiveness of Pomeranian firms has improved due to purchase of large number of fixed assets resulting in new and modernized products and services. Planned employment growth is of key importance for the region.
Keywords: EU Structural Funds, SMEs, regional investment, Poland
JEL Codes: R11, D92