Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Kondratowicz-Pozorska 279
Strony: 279-288
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania rozmiarów aktywnego udziału społeczeństwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W trakcie badań prze-analizowano działalność zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania (LGD) na polu gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz instytucjonalno-politycznym, którą prowadziły w latach 2004–2014. Dla urzeczywistnienia celu dokonano przeglądu literatury naukowej z kraju i zagranicy, a także zebrano i przedstawiono materiał empiryczny dotyczący wszystkich przedsięwzięć LGD w województwie zachodnio-pomorskim.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, lokalne grupy działania, zachodniopomorskie

ANALYSIS OF ACTIVITIES OF LOCAL ACTION GROUPS (LAGS) THAT SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ON EXAMPLE OF WEST POMERANIAN REGION)

Abstract
The paper covers the attempt to estimate the size of active participation of society in achieving the objective of sustainable development. The research contains analysis of activities of the West Pomeranian Local Action Groups in area of economy, environ-ment, society, industry and politics. These activities were done in years of 2004–2014. The research was supported by local and international scientific bibliography as well as empiric data related to all activities of LAGs in region of West Pomeranian.
Keywords: sustainable development, Local Action Groups, West Pomerania
JEL Codes: A10, O01, R01