Zeszyty naukowe
Autor: Olga Podlińska 289
Strony: 289-298
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i ocena zróżnicowania wielkości środków wykorzystanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w województwie mazowieckim. Wybrany do badań obszar charakteryzował się największym wykorzystaniem środków w ramach PROW na lata 2007–2013 w Polsce. Ponad 7433,1 mln zł środków przeznaczono właśnie na to województwo w ramach analizowanego Programu, co stanowi 14% udział alokowanych funduszy. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa spowodowało, że alokacja środków była także nierównomierna. Największe wykorzystanie funduszy unijnych odnotowano w podregionie ostrołęcko-siedleckim. Cel ich przeznaczenia był zgodny z krajową tendencją w alokacji funduszy. Największe wsparcie przekazano zatem na realizację działań w ramach Osi 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Słowa kluczowe: PROW 2007–2013, środki unijne, województwo mazowieckie

USE OF FUNDS WITHIN RURAL DEVELOPMENT PROGRAMS (PROW) 2007–2013 IN THE MAZOVIAN PROVINCE

Abstract
The purpose of the article is to present and assess the extent of use of the funds under Rural Development Programs for 2007–2013 in the Mazovian Province. The area selected for the study as characterised with the highest use of funds within PROW for 2007–2013 in Poland, with a share of 14%. The amount of over PLN 7433.1 million was assigned for the province under the Program. As a result of internal differences in the Province, the allocation of funds was uneven. The funds were used to the largest extent in the Ostrołęka-Siedlce sub-region. The objective of the funds was compliant with the national trends in fund allocation. Therefore, the largest amount of support was assigned to activities within Axis 1 of the Rural Development Programs for 2007–2013.
Keywords: PROW 2007–2013, EU funds, Mazovian Province
JEL Codes: F36, R1