Zeszyty naukowe
Autor: Anna Jakubczak 33
Strony: 33-41
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przesłanek dotyczących roli ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju przy uwzględnieniu znaczenia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz innowacji społecznych. Społeczeństwo obywatelskie i organizacje trzeciego sektora są potencjalnym źródłem innowacji społecznych oraz ich bezpośrednim beneficjentem. Rozwój ekonomii społecznej oraz coraz szersza koordynacja i instytucjonalizacja współpracy międzysektorowej umożliwia wykorzystanie innowacji społecznych na cele zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, innowacje społeczne, zrównoważony rozwój, społeczeństwo obywatelskie, jakość życia

THE IMPORTANCE OF SOCIAL ECONOMY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract
The purpose of this article is to present some evidence on the role of the social economy in sustainable development, taking into account the importance of public participation and civil society and social innovation. too. The development of social economy and the ever increasing coordination and institutionalization of cross-sectoral cooperation gives the possibility to use social innovation to sustainable development objectives.
Keywords: social economy, social innovation, sustainable development, civil socjety, quality of life
JEL Codes: O35, A13