Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Leśniewska 95
Strony: 95-105
pdf pełen tekst

Streszczenie
Współczesny świat wymaga od dzieci nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogły w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania nowych kierunków rysujących się w systemach edukacji. Trzeba pamiętać, że to uczniowie, którzy dziś uczęszczają do szkół, za dekadę lub dwie będą świadczyć o sile i jakości kapitału społecznego naszego kraju. Dzisiejszy uczeń powinien być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu uczenia się, a nie tylko słuchaczem.
Słowa kluczowe: edukacja, nowoczesne nauczanie, tutoring

NEW TRENDS IN EDUCATION

Abstract
The modern world requires a new set of skills of children, so that they can fully enjoy the rights and opportunities for developing a knowledge society. The purpose of this paper is to indicate new directions scratching in education systems, because it is the students who attend schools today, a decade or two will provide the strength and quality of the social capital of our country. Today the student should be an active and responsible participant in the learning process and not just a listener.
Keywords: education, modern teaching, tutoring
JEL Codes: O150, Z13