Zeszyty naukowe
Autor: Roma Strulak-Wójcikiewicz, Małgorzata Łatuszyńska 107
Strony: 107-115
pdf pełen tekst

Streszczenie
Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki proekologicznej. Głównym celem OOŚ jest określenie wpływu planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne. W różnych fazach realizacji OOŚ używane są różnorodne metody, techniki i narzędzia. W artykule dokonano ich przeglądu oraz wskazano na potrzebę poszukiwania narzędzia pozwalającego na połączenie tych różnych podejść w jeden układ metodyczny.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ocena oddziaływania na środowisko naturalne

METHODS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Abstract
Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the most important instruments of environmental policy. The main objective of the EIA is to determine the impact of planned investment projects on the environment. In various stages of the EIA a variety of methods, techniques and tools is used. The article reviews them and indicates the need to search for a tool, which allows combination of these different approaches into a single methodical system.
Keywords: sustainable development, environmental impact assessment
JEL Code: Q5