Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Pancer-Cybulska 127
Strony: 127-135
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono zmiany zachodzące w polityce rozwoju miast w Unii Europejskiej. Przeanalizowano dokumenty programowe i strategiczne polityki spójności na lata 2014–2020, które odnoszą się do jej wymiaru miejskiego. Wskazano inicjatywy wzmacniające rolę miast i nadające im odpowiedni status w polityce rozwoju.
Słowa kluczowe: miasta, polityka spójności, polityka miejska, UE

CITIES IN THE COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION

Abstract
This paper presents the changes in the urban development policy in the European Union. It analyzes the strategic and programming documents of cohesion policy for 2014–2020, which relate to the urban dimension. Initiatives strengthening the role of cities and giving them appropriate status in development policy are also indicated.
Keywords: cities, Cohesion Policy, urban policy, EU
JEL Codes: R1, H5