Zeszyty naukowe
Autor: Beata Skubiak 137
Strony: 137-145
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł omawia problemy i możliwości związane ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce. Poruszono kwestie związane z systemem zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, gospodarki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić można, że starzenie się populacji ma zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje.
Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, starzenie się, rozwój gospodarczy

AGEING POPULATION – CHALLENGE OR OPPORTUNITY?

Abstract
The paper discusses the problems and opportunities of ageing society in Poland. There have been discussed certain issues related to the social security system, labor market and economy. As a result of the analysis it can be stated that the aging of the population has both the negative and positive consequences.
Keywords: demographic change, ageing, economic development
JEL Codes: O15, J26, J18