Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Ząbkowicz 147
Strony: 147-156
pdf pełen tekst

Streszczenie
Usługi socjalne użyteczności publicznej stanowią jeden z kluczowych elementów europejskiego modelu społecznego, służąc przezwyciężeniu społecznego wykluczenia i izolacji oraz zapewniając właściwą ochronę socjalną. Rodzi się pytanie o ich faktyczne usytuowanie w otoczeniu unijnej wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie, czy unijny porządek prawny, uznając szczególną misję usług socjalnych użyteczności publicznej, zwalnia je z obowiązku respektowania zasad konkurencji. Jako materiały źródłowe posłużyły dokumenty UE, które poddano analizie pod tym kątem.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, usługi socjalne użyteczności publicznej, reguły konkurencji, pomoc publiczna

SOCIAL SERVICES OF GENERAL INTEREST IN THE CONTEXT OF THE EU COMPETITION RULES

Abstract
Social services of general interest form one of essential elements of the European model of society as a way to overcome social exclusion and isolation and as a guarantee of adequate social protection. The question is what in fact is their place in the EU highly competitive market economy. The article focuses on ascertainment if their mission resulted in relieving them of the legal obligation of compliance with competition rules being in force. The analysis is based on provisions of the EU documents.
Keywords: European Union, social services of general interest, rules on competition, State aid
JEL Code: H41