Zeszyty naukowe
Autor: Anetta Zielińska 157
Strony: 157-166
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych jest możliwy poprzez ekologizację gospodarki w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, turystyka, gospodarka leśna, drobny przemysł i rzemiosło skojarzone środowiskowo, działalność usługowa zrównoważona przyrodniczo. Natomiast ograniczenia działalności gospodarczej na tych obszarach dotyczą w szczególności przedsięwzięć o zwiększonej intensyfikacji gospodarowania oraz nowych inwestycji.
Słowa kluczowe: rozwój społeczno-gospodarczy, obszar chroniony

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ON PROTECTED AREAS

Abstract
Socio-economic development on protected areas is possible through economy’s ecologization thanks to such fields like: agriculture and its ecologization, tourism and its ecologization, forestry economics and its ecologization, small industry and craft environmentally associated, environmentally sustainable service activity. However, restrictions on business activity on these areas particulary concern ventures of increased intensification of management and new investments.
Keywords: socio-economic development, protected area
JEL Codes: Q15, Q26