Zeszyty naukowe
Autor: Leszek Cybulski, Ewa Szostak 189
Strony: 189-199
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia działania władz publicznych związane z Odrą, zwłaszcza programy przywrócenia i zwiększenia jej funkcji transportowej. Statystyki ilustrują postępujący regres. Jest to punkt wyjścia do rozważań nad potrzebą i realnością odwrócenia tendencji marginalizacji transportu śródlądowego w Polsce i w Europie.
Słowa kluczowe: Odra, żegluga śródlądowa, transport, programy działania, strategie, rozwój zrównoważony

THE CHANCES FOR AN INCREASE IN THE ECONOMIC IMPORTANCE OF THE ODER RIVER; ACTION PROGRAMS AND CHANGES IN THE ECONOMY

Abstract
The article presents activities and actions of the public authorities related to the Oder River, especially programs of restoring and enhancing its transport function. Statistics illustrate progressive regression. It is a starting point for the discussion on the necessity and feasibility of the reversion of the marginalization of inland waterways transport in Poland and Europe.
Keywords: Oder, inland shipping, transport, programs, strategies, sustainable growth
JEL Codes: R42; R58; R11; R40