Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Golian 201
Strony: 201-211
pdf pełen tekst

Streszczenie
Samorządy gmin odgrywają dużą rolę w kreowaniu lokalnego rynku turystycznego, jednak w wielu przypadkach ich działalność jest niewystarczająca. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich daje szansę na uzyskanie dodatkowego źródła dochodów dla osób odchodzących z rolnictwa, a jednocześnie umożliwia turystom wypoczynek za relatywnie niską cenę.
Przedmiotem przeprowadzonych badań była analiza działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Badaniami objęto 193 gminy, a ocenie poddano działalność finansową, organizacyjną, promocyjną oraz informacyjną gmin.
Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, samorząd gminy

THE EVALUATION OF ACTIVITIES OF LOCAL LOCAL GOVERNMENT FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL AREAS IN THE LUBLIN REGION

Abstract
The local government fulfil a large role in creating the local tourism market, but in many cases their activity is insufficient. The development of tourism in rural areas give a chance to obtain an additional source of income for people, who turn away from agriculture, and allows tourists to go on holiday for a relatively low price.
The object of the study was to analyze the activities of the local government for the development of tourism in rural areas in the Lublin Province. The study included 193 communes, which were evaluated for financial, organizational, promotional and informational activities.
Keywords: rural tourism, rural tourism, local government municipalities
JEL Code: L83