Zeszyty naukowe
Autor: Eleonora Gonda-Soroczyńska, Anna Malwina Soroczyńska 213
Strony: 213-222
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu zwrócono uwagę na obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku Duszniki-Zdrój. Dokonując szczegółowych analiz, posłużono się dokumentami planistycznymi między innymi takimi jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planami miejscowymi, Projektem strategii rozwoju turystyki 2008–2014, Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku, Programem rozwoju turystycznego województwa dolnośląskiego. Wskazano zasoby przyrodnicze oraz omówiono ich ochronę na terenach cennych przyrodniczo. Do obszarów zagrożeń środowiska przyrodniczego należą: obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych; obszary występowania ruchów masowych (osuwiska, obrywy, spełzania); obszary predysponowane do występowania ruchów masowych, obszary potencjalnych usuwisk, obszary narażone na spełzanie zboczy; obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; obszary narażone na zanieczyszczenie powietrza i hałas.
Słowa kluczowe: uzdrowisko, Duszniki-Zdrój, miasto, środowisko przyrodnicze, obszary zagrożeń

NATURAL ENVIRONMENT HAZARD ZONES IN A SPA USING THE EXAMPLE OF DUSZNIKI-ZDRÓJ

Abstract
The study revolves around natural environment hazard zones in the Duszniki-Zdrój spa town and includes detailed analyses performed with the use of planning documents such as the Study of the Determinants and Directions For Spatial Development, local plans, the 2008–2014 Tourist Development Strategy Project, The Lower Silesian Voivodship Development Strategy until the year 2020 and the Tourism Development Programme for the Lower Silesian Voivodeship. It also involves an indication of environmental resources and a description of the manner in which they are protected within environmentally valuable areas. The following areas are considered hazard zones: areas in risk of mass of soil slides; areas subject to mass rock movements (landslides, rockfalls, soil creep); areas predisposed to mass rock movements, areas with potential landslips, areas in risk of slope creep; areas in risk of flooding; areas in risk of air and noise pollution.
Keywords: spa town, Duszniki-Zdrój, city, natural environment, hazard zones
JEL Code: Q56