Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Kruk 223
Strony: 223-233
pdf pełen tekst

Streszczenie
Obecność terenowych form ochrony przyrody, jak na przykład parki krajobrazowe, wiąże się z jednej strony z ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie przemysłu), a z drugiej – z promocją walorów przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie, jak działania prowadzone przez parki krajobrazowe są oceniane przez pracowników samorządu lokalnego Wielkopolski oraz czy obecność takich form ochrony przyrody jest postrzegana przez władze lokalne jako przeszkoda w rozwoju społeczno-gospodarczym danego obszaru czy też jako możliwość jego odpowiednio ukierunkowanego rozwoju.
Słowa kluczowe: park krajobrazowy, Wielkopolska, rozwój lokalny

ACTIVITY OF LANDSCAPE PARKS IN OPINION OF COMMUNITIES’ OFFICIALS IN WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP – RESULTS OF RESEARCH

Abstract
Presence of the spatial nature protection forms, like e.g. landscape parks, is connected with restrictions of economic activity (especially industry) on the one hand, and with promotion of natural, cultural and recreation values of the region on the other hand. The aim of the article is to present, how actions performed by landscape parks’ staff are estimated by communities’ officials in Wielkopolska and if presence of such nature protection areas is perceived by local authorities as an obstacle for socio-economic development or as an opportunity for appropriately directed development.
Keywords: landscape parks, Wielkopolska, local development
JEL Codes: R11, Q20