Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Potocki 235
Strony: 235-245
pdf pełen tekst

Streszczenie
Położone na polsko-czesko-niemieckim pograniczu Sudety to region, w którym w przeszłości stworzono wyjątkowo gęstą jak na warunki górskie sieć kolejową. Obsługiwała ona zdecydowaną większość miast i wiele wsi, stała się też jednym z czynników sprzyjających dynamicznemu rozwojowi turystyki. Po transformacji ustrojowej sytuacja kolei w każdym z trzech krajów przedstawia się inaczej. Celem artykułu jest porównanie aktualnego znaczenia transportu kolejowego dla dostępności miast sudeckich w ruchu pasażerskim w części polskiej, czeskiej i niemieckiej Sudetów. W Czechach utrzymano niemal wszystkie linie. Po stronie niemieckiej część linii zamknięto, jednak dostęp do kolei zachowały niemal wszystkie miasta. Najgorsza sytuacja panuje w polskich Sudetach. Łączna długość linii zmniejszyła się o ponad 55%, dostępu do kolei pozbawionych zostało prawie 27% mieszkańców miast, w tym dwóch miast powiatowych. W kolei nadal tkwi duży potencjał, jednak marnuje się on w wyniku złego zarządzania. Konieczna jest zmiana polityki transportowej, uwzględniająca w większym stopniu rolę kolei w systemie transportowym Polski.
Słowa kluczowe:
Sudety, miasta, kolej, dostępność komunikacyjna

IMPORTANCE OF RAILWAY FOR TRANSPORT ACCESSIBILITY OF CITIES OF THE SUDETES

Abstract
Sudetes, the region located on the Polish-Czech-German borderland, obtained in the past a railway network of high density as the conditions of the mountain. The vast majority of cities and many villages had access to the railway. Railway were one of important factors, which led to the development of tourism. After the political transformation (in the 90s of the 20th century) the situation of railway in each of all countries is different.
In the Czech Republic almost all railway lines were maintained. On the German side part of the lines have been closed but almost all towns have retained access to the railway.
The situation is the worst in the Polish Sudetes. The total length of railway lines has been reduced by over 55%, almost 27% of urban population has no access to railway (including two district towns). Although the railways still have a great potential, but it is wasted because of mismanagement. The change of transport policy is necessary taking into account to a greater extent the role of railway in the Polish transport system.
Keywords: Sudetes, towns, railway, transport accessibility
JEL Codes: R420, R53