Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Piepiora 257
Strony: 257-268
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Autor zwrócił uwagę na konieczność finansowania przeciwdziałania skutkom zjawisk tego typu. Wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpowodziową i ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne oraz finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych pozwala minimalizować negatywne konsekwencje wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. Środki te przeznaczone są między innymi na planowanie przestrzenne, zarządzania kryzysowe i odbudowę. Autor prezentuje powyższe zagadnienia na przykładzie województwa świętokrzyskiego.
Słowa kluczowe: klęska żywiołowa, finanse, przeciwdziałanie, skutki, województwo świętokrzyskie

COUNTERACTING THE NATURAL DISASTERS’ EFFECTS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP

Abstract
The aim of this article is to present the issue of counteracting the natual disasters’ effects. The author focused on the necessity of financing the counteraction of the effects of these kind of phenomena. Spending the measures for the public safety, the flood and health protection, the spatial development and the finances for removing the natural disasters’ effects make possible to minimize the negative consequences of occurring the extreme events. The measures are assigned for e.g. the spatial planning, the crisis management and the recovery. The author presents the mentioned issues on the example of Świętokrzyskie Voivodeship (NUTS 2).
Keywords: natural disaster, effects, counteracting, Świętokrzyskie, voivodeship
JEL Code: Q54