Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska 269
Strony: 269-278
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę oceny stanu zrównoważenia społeczno-ekonomicznego wymiaru rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. Na potrzeby badań przyjęto operacyjną definicję aglomeracji poznańskiej tożsamą z obszarem powiatu poznańskiego z wyłączeniem Poznania. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2002–2012. Zrównoważony rozwój został opisany przy wykorzystaniu zmiennych pozyskanych ze statystyki publicznej, na podstawie których zbudowano listę wskaźników. Ponadto, do całościowej oceny poziomu zrównoważenia rozwoju w przedmiotowym aspekcie użyto uogólnionej miary odległości – statystycznej wielkości, która wykorzystywana jest jako syntetyczny miernik w metodach porządkowania linowego obiektów. Przeprowadzona analiza wykazała między innymi duże zróżnicowanie badanych jednostek ze względu na poziom i dynamikę społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju lokalnego.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, aglomeracja poznańska, rozwój lokalny

EVALUATION OF SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT AMONG SELECTED POZNAN MUNICIPALITIES WITH THE USE OF GENERALISED DISTANCE MEASURE

Abstract
This article attempts to assess the state of sustainability of development among selected municipalities of Poznan agglomeration. For the purpose of the study operational definition of Poznan agglomeration was adopted, which describes the agglomeration as the district of Poznan with the exclusion of Poznan. The time horizon of the analysis covered the period from 2002 to 2012. Special attention was paid to the socio-economic dimension of sustainable development, which was characterized using variables obtained from the official statistics. Moreover, to conduct holistic assessment of sustainability of growth Generalised Distance Measure (GDM) was used. This method is used as a synthetic measure in linear ordering of objects. Analysis of individual variables and their synthetic measure showed a large variation in level and dynamics of the socio-economic aspects of local development among the units.
Keywords: sustainable development, Poznan metropolitan area, local development
JEL Code: Q01