Zeszyty naukowe
Autor: Marcelina Zapotoczna, Joanna Cymerman 291
Strony: 291-302
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcono zagadnieniu opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w aspekcie polityki mieszkaniowej państwa. Analizie poddano system zwolnień i ulg podatkowych, jakim podlegał rynek mieszkaniowy w latach 2004–2012, w kontekście zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wykazano niską efektywność stosowanych podatkowych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa z punktu widzenia przezwyciężenia deficytu mieszkaniowego i poprawy ilościowych wskaźników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: nieruchomości mieszkaniowe, podatek, opłata publicznoprawna, polityka mieszkaniowa

TAXATION OF RESIDENTIAL PROPERTY IN CREATION OF STATE HOUSING POLICY

Abstract
The article is devoted to the issue of housing property taxation in the context of the housing policy of the state. The system of tax exemption and tax relief which governed the housing property market in the years 2004–2012 was analysed, as far as satisfying the housing needs is concerned. The study demonstrated a low effectiveness of the tax instruments used for the support of housing from the perspective of overcoming the housing shortage and improving the quantitative indicators of satisfying the housing needs.
Keywords: residential real estate, tax, public-law fee, housing policy
JEL Code: R31