Zeszyty naukowe
Autor: Marian Gołębiowski 33
Strony: 33-42
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych elementów kultury jakości w organizacji. Podjęto próbę określenia najważniejszych cech, funkcji i wyznaczników kultury jakości. Tłem rozważań są podstawowe elementy kultury organizacyjnej i jej funkcje, a także rola kultury organizacyjnej w systemie zarządzania jakością w organizacji.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, kultura jakości, zarządzanie jakością

ELEMENTS OF CULTURE QUALITY IN AN ORGANIZATION

Abstract
The article discusses elements of culture quality in an organization – its most importantfeatures, functions and indicators. The basic elements of organizational culture and its functions, as well as the role of organizational culture in quality management were the background to the presented reflections.
Keywords: organizational culture, culture quality, quality management
JEL Codes: L29, M12