Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Janasz, Władysław Janasz 43
Strony: 43-55
pdf pełen tekst

Streszczenie
Myślenie strategiczne w zarządzaniu organizacjami zaliczyć trzeba do grupy czynników złożonych i niepewnych. System długookresowego funkcjonowania organizacji powinien umożliwiać realne możliwości budowy i wdrażania strategii, w których należy odzwierciedlić nie tylko różne warianty, rodzaje ryzyka (struktura, siła), lecz również szybko zmieniające się wymagania rynku (klientów), rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na racjonalizację nakładów, skojarzone z polityką rynkową i polityką aliansów strategicznych z otoczeniem gospodarczym.
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, strategia, wymiana strategiczna, analiza systemowa

STRATEGIC THINKING IN A LONG-TERM STRATEGY FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT

Abstract
Strategic thinking in organizational management shall be considered a complex and uncertain factor. A system for the long-term functioning of organization should open up a real possibility for developing and implementing the strategy. The strategy ought to reflect not only different variants or types of risk (structure, influence), but also dynamically changing market requirements (consumers) as well as institutional solutions aimed at expenditure rationalization and associated with market policy and the policy of strategic alliances formed with business environment.
Keywords: strategic management, strategy, replacement strategy, system analysis
JEL Codes: L1, L2