Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Kazojć 57
Strony: 57-69
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały definicje CSR (corporate social responsibility) w ujęciu podawanym przez różnych autorów, a także pojęcia powiązane z koncepcją, które mogą stanowić jej element, ale nie stanowią jej podstawy i bywają mylone z CSR. Autorka wskazuje także obszary, w ramach których organizacje powinny podejmować aktywność, aby mogły zostać uznane za społecznie odpowiedzialne.
Słowa kluczowe: CSR, etyka, zarządzanie

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND AREAS OF THE CONCEPT IN ORGANIZATIONS

Abstract
This article presents the definitions of CSR (Corporate Social Responsibility) from the perspective of various authors as well as other concepts related to CSR which may form a part of CSR, but do not constitute its basis and tend to be confused with CSR. The author also points out the areas in which organizations should undertake activity so as to be considered socially responsible.
Keywords: CSR (Corporate Social Responsibility), ethics, management
JEL Codes: L14, L21, M14