Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Wiśniewska 71
Strony: 71-80
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zmiany w otoczeniu, w którym funkcjonują współczesne organizacje, istotnie wpływają na sposób prowadzenia działalności, coraz silniej ukierunkowując go na podejście projektowe. Strategia firmy nie jest kompletna, jeśli nie przekłada się na listę konkretnych projektów i przedsięwzięć. Projekty nabrały współcześnie podstawowego znaczenia dla rozwoju i przetrwania organizacji. Celem artykułu jest prezentacja miejsca i znaczenia projektów w strategicznym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem.
Słowa kluczowe: projekty, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorstwo

PROJECTS IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Abstract
Changes in the environment in which today’s organizations operate, impact on the way how to do business and increasingly direct companies to project approach. The company’s strategy is not complete if it does not reflect into a list of specific projects and ventures. Projects recently gained fundamental importance for the development and survival of the organization. The purpose of this article is to present the place and importance of the project in a strategic approach to the management of the company.
Keywords: projects, strategic management, enterprise
JEL Codes: L1, L2