Zeszyty naukowe
Autor: Anna Bielawa 97
Strony: 97-111
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w autoryzowanych serwisach samochodowych. Zaprezentowano formy motywowania pracowników w tych podmiotach oraz stopień satysfakcji z zastosowanych narzędzi motywacji. Przedstawiono również samoocenę jakości świadczonych usług serwisowo-naprawczych dokonaną przez pracowników i zaproponowano rozwiązania, których wdrożenie usprawnieni proces zarządzania i podniesie jakość usług.
Słowa kluczowe: motywowanie, jakość, usługi

MOTIVATING EMPLOYEES IN THE MANAGEMENT OF SERVICE QUALITY OF SERVICE AND REPAIR IN AUTHORIZED CAR SERVICES

Abstract
The article presents the results of the research, which was conducted in authorized car services. It presents problems of motivating employees in these companies. It also describes a self-assessment quality of services of service and repair carried out by staff and proposed solutions, which the implementation may have an influence on improvement process management and improve the quality of services.
Keywords: quality, services, motivation
JEL Code: L84