Zeszyty naukowe
Autor: Augustyna Burlita 113
Strony: 113-126
pdf pełen tekst

Streszczenie
We współczesnej cywilizacji charakteryzującej się „przyśpieszeniem niemal wszystkiego” czas stał się istotnym wyznacznikiem zachowań konsumentów. Warunkiem poznania, zrozumienia, przewidywania rozwoju i możliwości kształtowania temporalnych aspektów zachowań konsumentów jest ich badanie. Celem publikacji jest wskazanie na konieczność uwzględnienia w tych badaniach zarówno kontekstu ilościowego wynikającego z obiektywnego charakteru czasu, jak i jakościowego, związanego z względnością czasu i jego subiektywnym postrzeganiem przez konsumenta.
Artykuł ma charakter teoretyczny, a zawarte w nim rozważania oparto na analizie źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: temporalne zachowania konsumentów, budżet czasu, badanie zachowań konsumentów

RESEARCH ON TEMPORAL ASPECTS OF CUSTOMER BEHAVIOUR

Abstract
In contemporary civilization which is characterized by “the acceleration of almost everything” time has become an important determinant of consumer behavior. Condition for getting to know, understanding, predicting the growth and the possibilities of shaping temporal aspects of consumer behavior is to study it. The purpose of this publication is to indicate the need for including in these studies both the quantitative context arising from the objective nature of time and the qualitative context associated with the relativity of time as well as the subjective perception of it by the consumer.
Publication is of the theoretical nature and the considerations included in it are based on the analysis of secondary sources, therein mainly the literature.
Keywords: temporal consumer behavior, time budget, research on consumer behavior
JEL Codes: D11, E2, C29