Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Czerniachowicz 127
Strony: 127-136
pdf pełen tekst

Streszczenie
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniem determinowane jest zachodzącymi zmianami w sferze technologicznej, społecznej, kulturowej czy demograficznej. Tym samym otoczenie zewnętrzne wpływa na ewolucję podejścia do pracownika oraz zarządzania. Wiedza, przedsiębiorczość innowacyjna oraz dopasowane do potrzeb kompetencje pracowników decydują o rozwoju kapitału ludzkiego, a tym samym o wzbogaceniu potencjału pracy oraz budują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. Właściwa identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach oraz uwzględnienie roli potencjału pracy umożliwi akcelerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów kapitału ludzkiego oraz roli potencjału pracy w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: kapitał ludzki, potencjał pracy, działalność innowacyjna, kapitał intelektualny

THE ROLE OF WORK POTENTIAL IN THE CREATION OF INNOVATION WITHIN AN ENTERPRISE

Abstract
The functioning of modern enterprises in a turbulent environment is determined by the changes taking place in the sphere of technological, social, cultural or demographic, and thus influence the evolution of approaches to employee and management. Knowledge, innovative entrepreneurship and tailored to the needs of staff competencies influence the development of human capital, and thus the growth potential of the work and determine the company’s competitive position in the market. Proper identification of the determinants of innovation processes in Polish enterprises and taking into account the role of potential jobs, enable the acceleration processes of creation, absorption and diffusion of innovation. The main objective of this paper is to present the theoretical aspects of human capital and the role of work potential in shaping innovation processes in companies.
Keywords: human capital, work potential, innovative activity, intellectual capital
JEL Code: O15