Zeszyty naukowe
Autor: Bogna Janik 147
Strony: 147–154
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-11
pdfpełen tekst

Abstract
Objective – the main objective of the article is to assess the conformity of the selection process to the RESPECT, CEERIUS and VONIX portfolios with the GRI guidelines and the profitability as well as investment effectiveness of the above mentioned portfolios.
Research methodology – the article presents a quantitative and qualitative analysis of the passive portfolios of socially responsible companies’ shares within the ESPECT, CEERIUS and VONIX indices. The quantitative analysis encompasses the years between 2010 and 2015 and evaluates the profitability and effectiveness of the above mentioned indices against conventional ones. Within the scope of the qualitative analysis special attention was put on the components of the enumerated indices in terms of their conformity with the guidelines of the Global Reporting Initiative (a model of responsible business reporting). These guidelines set the standards which the entities selecting assets should follow in socially responsible portfolio investments.
Result – the conducted analysis clearly shows that investments in the RESPECT index are the most profitable, and it simultaneously concludes that the selection of companies to the RESPECT index does not completely fulfil the GRI standards in the Environment Category.
Uniqueness/value – the conducted research should provide guidelines of how to select companies to socially responsible portfolios – in an Environmental Category and assesses their implementation in CEE countries.
Keywords: Global Reporting Initiative, indices: CEERIUS, VONIX, RESPECT, sustainability in finance

GLOBALNA INICJATYWA SPRAWOZDAWCZA (GIS) I JEJ IMPLIKACJE NA WARTOŚCI PORTFELA AKCJI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ – ASPEKT ŚRODOWISKOWY

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest ocena zgodności selekcji do portfeli RESPECT, CEERIUS, VONIX z wytycznymi GRI oraz ocena dochodowości i efektywności inwestycyjnej w/w portfeli.
Metodologia badania – W artykule została przeprowadzona analiza ilościowa i jakościowa portfeli pasywnych akcji spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych w ramach indeksów RESPECT, CEERIUS i VONIX. Analiza ilościowa dotyczy lat 2010–2015. Oceniona została dochodowość i efektywność w/w indeksów vs. indeksów klasycznych. W ramach analizy jakościowej szczególna uwaga skoncentrowana została na składzie wymienionych indeksów w kontekście zgodności z wytycznymi zapisanymi w ramach Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative- wzorca raportowania odpowiedzialnego biznesu). Wytyczne te wyznaczają standardy jakimi powinny się posługiwać podmioty selekcjonujące aktywa w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji portfelowych.
Wynik – Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że inwestycja w indeks RESPECT była najbardziej dochodowa ale równocześnie dobór spółek do indeksu RESPECT nie w pełni spełnia standardy GRI w kategorii – środowisko.
Oryginalność/wartość – Wynik badania wskazuje standardy doboru aktywów do portfeli społecznie odpowiedzialnych w kategorii środowisko jak i dokonuje oceny ich stosowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Słowa kluczowe: Inicjatywa Sprawozdawcza, indeksy: CEERIUS, VONIX, RESPECT, zrównoważone finanse