Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński 155
Strony: 155–169
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o zróżnicowaniu firm rodzinnych i nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie w zakresie skali wygładzania zysków.
Metodologia badania – Zależności pomiędzy skalą wygładzania zysków a zmiennymi odnoszącymi się do struktury własności badane były przy wykorzystaniu regresji wielorakiej. Do pomiaru skali wygładzania zysków wykorzystane zostały miary typu EM1 i EM2.
Wynik – Przeprowadzone badania wskazują, że firmy rodzinne charakteryzują się mniejszą skalą wygładzania zysków w porównaniu ze spółkami nierodzinnymi, co można tłumaczyć zarówno na gruncie teorii agencji, jak również tzw. teorii „stewarda”.
Oryginalność/wartość – Artykuł wypełnia lukę badawczą w zakresie zależności pomiędzy strukturą własności a skalą wygładzania zysków w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Słowa kluczowe: kształtowanie zysków, wygładzanie zysków, struktura własności, firmy rodzinne

INCOME SMOOTHING IN FAMILY FIRMS LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
Purpose – The paper investigates whether family firms listed on WSE differ from non-family firms in terms of income smoothing.
Design/methodology/approach – Multivariate regression analysis was applied to investigate relations between income smoothing and ownership structure of listed companies. We use two different proxies capturing a range of income smoothing: EM1 and EM2.
Findings – Our research indicates that income smoothing is less likely among family firms which might be explained by both: agency theory and “stewardship” theory.
Originality/value – Our paper ads to the literature on determinants of earnings management. To our knowledge it is the first study of relations between income smoothing and ownership structure of companies listed on WSE.
Keywords: earnings management, income smoothing, ownership structure, family firms