Zeszyty naukowe
Autor: Bogna Kaźmierska-Jóźwiak 171
Strony: 171–178
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie wyników wstępnych badań dotyczących relacji pomiędzy relacji między strukturami własnościowymi (własność instytucjonalna, własność państwowa, własność menedżerska) wybranych, niefinansowych polskich spółek giełdowych a skłonnością do wypłaty dywidendy.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na grupie losowo wybranych 64 niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2010–2015. Dane niezbędne do weryfikacji postawionych hipotez pozyskano z bazy Thompson Reuters. Badanie przeprowadzono metodą regresji logitowej.
Wynik – Potwierdzono statystyczną istotność relacji pomiędzy własnością menedżerską a skłonnością do wypłaty dywidendy. Zgodnie z wynikami badania własność menedżerska jest pozytywnie powiązana ze skłonnością do wypłaty dywidendy przez spółki.
Oryginalność/wartość – Opracowanie uzupełnia istniejący stan wiedzy na temat wpływu struktur własnościowych na politykę dywidend polskich spółek giełdowych. Przeprowadzone badania należy traktować jako punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy.
Słowa kluczowe: struktura własności, dywidenda, polityka dywidend

OWNERSHIP STRUCTURE AND DIVIDENDS PAYMENTS

Abstract
The main goal of this paper is to investigate whether a company’s ownership structure influence the propensity to pay dividend. We employ three ownership variables, managerial ownership, institutional ownership and state ownership. We used data of selected companies listed on WSE in 2010–2015. Data were analyzed using logit regression.
Keywords: ownership structure, dividend payout, dividend policy