Zeszyty naukowe
Autor: Michał J. Kowalski, Łukasz Biliński 179
Strony: 179–190
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza procesów migracji wartości sektorów gospodarczych oraz przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaprezentowano wyniki dotyczące spółek notowanych na GPW w latach 2011–2014. W badaniach wykorzystano syntetyczny indeks migracji wartości SIMW Siudaka, do którego zaproponowano modyfikacje. Przeprowadzone badania potwierdzają dużą niestabilność procesów migracji wartości w czasie w badanym okresie w ujęciu przedsiębiorstw i całych sektorów zarówno na rynku NewConnect, jak i rynku głównym. Badania wykazały natomiast istotną zależność między procesami migracji wartości na obu analizowanych rynkach w jęciu sektorowym. W artykule sformułowano propozycje kierunków dalszych badań nad procesami migracji wartości.
Słowa kluczowe: migracja wartości, zmienna syntetyczna, analiza sektorów

VALUE MIGRATION EMPIRICAL RESULTS FOR THE POLISH CAPITAL MARKET

Abstract
The aim of paper is to analyze value migration processes of economic sectors and business units listed on the Warsaw Stock Exchange. Authors present the results of related companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2011–2014. Mentioned analyzing is based on value migration index SIMW developed by Siudak, to which proposed modifications. The studies confirm high instability of value migration processes during this period as well as for business units and whole economic sectors for the Main Market and New-Connect. Moreover, the studies have shown significant correlation between value migration processes for both analyzing markets. Paper shows also proposals for further research of value migration processes.
Keywords: value migration, sectorial analysis, synthetic variable