Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Preś-Perepeczo 261
Strony: 261–269
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-21
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykuł był przegląd badań dotyczących zależności pomiędzy zmianą na stanowisku CEO/prezesa a wynikami finansowymi spółek.
Metodologia badania – W artykule przeprowadzono studium literatury zaobserwowanych wyników zależność sukcesji CEO i kondycji finansowej przed i po powołaniu na stanowisko na podstawie wybranych prac empirycznych na rynkach rozwiniętych.
Wynik – Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że zamiana na stanowisku CEO jest poprzedzona spadkiem wyników finansowych. Po sukcesji CEO następuje poprawa kondycji finansowej, szczególnie, kiedy miała ona charakter wymuszony. Zewnętrzny CEO sprawniej zarządza spółką niż wewnętrzny.
Rezultaty badań, co do powiązań płci z wynikami finansowymi nie są jednoznaczne.
Oryginalność/wartość – Na polskim rynku kapitałowym jest luka badawcza w zakresie analizy zdarzenia, jakim jest zmiana na stanowisku zarządzającego zarówno w podejściu rynkowym, jak i księgowym. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych.
Słowa kluczowe: zmiana CEO, sukcesja, wyniki finansowe

MANAGERIAL CHANGE AND COMPANY OPERATING PERFORMANCE – THE REVIEW OF RESEARCH RESULTS

Abstract
Purpose – The purpose of the article was to review research results of the relation between CEO succession and firm performance.
Design/methodology/approach – The literature study related to the CEO succession and operating performance before and after the event in developed markets was performed.
Findings – Results of literature study in the developed markets indicate that an decrease in operating performance is observed before the CEO change. The CEO succession is followed by an increase in operating performance, especially in the case of forced changes. An external CEO operates more effectively in comparison to an internal one. Research result how the gender of CEO could impact company performance are not clear.
Originality/value – There is a literature gap addressing CEO changes and operating as well market performance in the Polish capital market. The literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies.
Keywords: CEO change, succession, operating performance