Zeszyty naukowe
Autor: Robert Ranosz, Barbara Kowal 271
Strony: 271–278
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-22
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcono szacowaniu kosztu kapitału własnego z zastosowaniem modelu D-CAPM. Celem artykułu jest przedstawienie rzeczonej metody oraz zaprezentowanie przykładu obliczeniowego dla wybranych przedsiębiorstw górniczych oraz całego sektora górniczego (WIG-Surowce). Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do artykułu określono cel pracy. W drugiej części opracowania przedstawiono metodologię szacowania kosztu kapitału własnego przy zastosowaniu metody D-CAPM. Ogólna postać modelu jest niemalże tożsama z metodą podstawową, tj. CAPM. Główną cechą odróżniającą przedstawianą metodą od klasycznej CAPM jest sposób obliczania wskaźnika beta. W przypadku metody CAPM obliczany jest on na bazie wariancji, natomiast w przypadku metody D-CAPM obliczany jest na bazie semiwariancji. Przyjmuje się, iż gdy mamy do czynienia z normalnym (symetrycznym) rozkładem stóp zwrotu, wówczas zasadnym jest korzystanie z tradycyjnego modelu CAPM; w przypadku gdy rozkład stóp zwrotu jest niesymetryczny, wówczas uzasadnionym jest korzystanie z modelu D-CAPM. Sugeruje się, aby rzeczony model wykorzystywać w sytuacjach, gdy rozkład stóp zwrotu był niesymetryczny dolnostronny. Należy jednak podkreślić, iż wybór metody w głównej mierze zależy od inwestora i jego skłonności do ryzyka. Kolejny rozdział poświęcono przykładowi obliczeniowemu szacowania kosztu kapitału własnego dla wybranych polskich przedsiębiorstw górniczych oraz całego sektora górniczego przy użyciu metody CAPM oraz D-CAPM. W wyniku badania stwierdzono, iż spośród wybranych spółek górniczych tylko jedna cechuje się normalnym rozkładem stóp zwrotu i w jej przypadku koszt kapitału własnego (ryzyko) można przyjąć na niższym poziomie. Zauważono również, iż tylko jednak spółka wykazuje rozkład niesymetryczny dolnostronny. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie niniejszego opracowania. Całość artykułu zamyka spis literatury.
Słowa kluczowe: koszt kapitału, górnictwo, beta dolnostronne, D-CAPM

ESTIMATING THE COST OF EQUITY FOR MINING COMPANIES USING D-CAPM MODEL

Abstract
This article is devoted to estimating the cost of equity using the model D-CAPM. The aim of the article is to present the said methods and presentation of sample calculated for selected mining companies and mining sector (WIG-raw). Article consists of four parts. In the introduction to the article specified the purpose of the work. In the second part of the development shows the methodology for estimating the cost of equity using method D-CAPM. The General form of the model is almost the same as the generic method IE. CAPM. The main difference between presented method from classical CAPM is a way of calculating the beta factor. In the case of the CAPM is calculated on the basis of the variance, and the D-CAPM is calculated on the basis of semivariance. It is assumed that when we are dealing with normal (symmetric) distribution of rates of return then it is using the traditional CAPM model, where the distribution of rates of return is asymmetrical if legitimate is the use of D-CAPM. It is suggested that the model used in situations when the distribution of rates of return was unbalanced downside. It must be stressed, however, that the choice of the method mainly depends on the investor and his penchant for risk. Another chapter is devoted to examples of calculated estimation of the cost of equity capital for selected Polish mining companies and the mining sector by using the CAPM, and D-CAPM. As a result of the study found that out of selected mining companies only, however, is characterized by a normal distribution of rates of return, and in her case, the cost of equity (risk) can be taken at a lower level. It was also noted that just but the company shows the distribution of asymmetrical downside. The final chapter provides a summary of this study. The whole article closes the list of the literature.
Keywords: cost of capital, mining, downside beta, D-CAPM