Zeszyty naukowe
Autor: Dominik Sadłakowski 279
Strony: 279–287
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-23
pdfpełen tekst

Streszczenie
abstract: Purpose – A diagnosis of the situation on the socially responsible investments market in Europe.
Secondary purposes: outlining the theoretical frames of corporate social responsibility and of socially responsible investments and showing the dependency between them and creating a profile of a socially responsible investments market in Europe.
Methodology – The method of critical literature analysis within the area of CSR ad SRI has been used in the article. Additionally, the method of analysis of secondary data from the reports of FTSE4Good, Eurosif and Vigeo has been used in this paper.
Result – Showing dependency between the development of CSR indexes and the socially responsible investments and highlighting the profitability of these kinds of investments.
Originality/value – Changes in the area of index development and socially responsible investments in Europe have been presented in the article.
Keywords: corporate social responsibility, socially responsible investing

INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE, JAKO TREND NA EUROPEJSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Streszczenie
Cel – Diagnoza sytuacji na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Cele poboczne: nakreślenie ram teoretycznych społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz wykazanie ścisłej zależności między nimi oraz charakterystyka rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie.
Metodologia – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literaturowej z zakresu CSR oraz SRI.
Dodatkowo w pracy posłużoną się metodą analizy danych wtórnych pochodzących z raportów FTSE4Good, Eurosif oraz Vigeo.
Wynik – Wykazanie zależności miedzy rozwojem indeksów CSR, a inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi oraz wykazania rentowności tego typu inwestycji.
Oryginalność/wartość – W artykule przedstawiono zmiany, w zakresie rozwoju indeksów oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialnie społecznie inwestowanie