Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Sekuła 289
Strony: 289–298
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-24
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zbadano rentowność strategii momentum na GPW. Analizę przeprowadzono dla okresu 2005–2014. Strategie momentum opierają się na kupowaniu akcji z wysokimi stopami zwrotu w ciągu poprzednich 1–6 miesięcy i sprzedawaniu akcji z niskimi zwrotami w tym samym czasie. Strategie zakładają, że notowania akcji kontynuują dotychczasowe trendy. Otrzymane dowody potwierdzają modele behawioralne, ale powinny być potraktowane z ostrożnością. Rezultaty są statystycznie istotne tylko dla okresu formowania 1 miesiąc.
Słowa kluczowe: strategia momentum, efektywność rynku, reakcja rynku

MOMENTUM STRATEGY ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
This paper evaluates explanations for the profitability of momentum strategies on the WSE. The analysis was conducted for the period 2005–2014. Momentum strategies are based on buying stocks with high returns over the previous 1–6 months and selling stocks with low re-turns over this same time. Strategies assume that the quotations of stocks tend to continue positive or negative tendencies of development. The evidence provides support for the behavioral models, but this support should be tempered with caution. The results are statistically significant only in the formation periods of 1 month.
Keywords: momentum strategy, efficient market theory, underreaction, overreaction