Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Smolny 299
Strony: 299–307
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-25
pdfpełen tekst

Streszczenie
Bariera finansowa, na którą trafiają małe i średnie przedsiębiorstwa, jest jedną z najpoważniejszych barier rozwoju. Pozyskanie kapitału ze źródeł tradycyjnych działalności najczęściej spotyka problemy związane z krótką działalnością i niewielkim majątkiem, co powoduje poszukiwania innych źródeł pozyskania kapitału. Złożoność problemu w świetle rozległego i dynamicznego środowiska prawnego powoduje dodatkowe ryzyko spowodowane niejednolitym i dziurawym ustawodawstwem. Ryzyko to obciąża przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale jest tak duże, że w razie zmaterializowania się dotknie także inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie jednego z takich ryzyk wynikającego wprost z szerokiej dyspozycji artykułu 171 prawa bankowego. Ryzyko to polega na szerokiej dyspozycji normy prawnej powodującej możliwość ingerencji KNF, a także prokuratury w pozyskiwanie kapitału zewnętrznego przez podmioty gospodarcze.
Słowa kluczowe: pozyskanie kapitału, prawo bankowe, nadzór nad rynkiem finansowym

THE RISK OF SOURCING CAPITAL IN THE LIGHT OF ART. 171 OF BANKING LOW

Abstract
A financial barrier that is hit by small and medium companies is one of the most important development barriers. acquiring of capital from sources of traditional businesses most often encounters problems related to a short activity time and a small capital, what causes search of other sources of capital. the complexity of the problem in the light of an extensive and dynamic law environment generates an additional risk resulting from a nonuniform and leaky legislation. above all the risk burdens companies, but it is so high that in case of realizing, it will affect investors as well. the aim of the article is to present one of such risks resulting directly form a broad disposition of the article 171 of banking law. this risk consist in a broad disposition of the legal norm generating the possibility of an interference of the financial service authority as well as of the prosecutor’s office in sourcing of foreign capital by economic entities.
Keywords: sourcing capital, banking law, supervision over the financial market