Zeszyty naukowe
Autor: Monika Sobczyk 309
Strony: 309–316
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-26
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest wykazanie znaczenia, jakie mają dla rynku giełdowego instytucje nieformalne społecznej odpowiedzialności, czyli inicjatywy organizacji ponadnarodowych nieobligatoryjne dla spółek giełdowych, a traktujące o ich społecznej odpowiedzialności.
Metodologia badania – Zastosowano analizę krytyczną literatury w zakresie terminologii „zrównoważonego rozwoju”, „społecznej odpowiedzialności” i „czynników ESG”, dla wyjaśnienia przedmiotu zainteresowania instytucji nieformalnych oraz analizę tego rodzaju instytucji mających znaczenie dla funkcjonowania rynku giełdowego.
Wynik – Ustalono, iż pewne instytucje nieformalne traktujące o społecznej odpowiedzialności spółek giełdowych zyskują znaczenie w wymiarze formalnym.
Oryginalność/wartość – Wykazano, iż podejmowanie inicjatyw z zakresu CSR o znaczeniu nieformalnym jest uzasadnione, ponieważ może mieć realne znaczenie dla giełdy, zyskując status instytucji formalnej.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, instytucje nieformalne, Inicjatywa SSE

THE IMPORTANCE OF INFORMAL INSTITUTIONS OF SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE STOCK MARKET

Abstract
Purpose – The aim of this article is to demonstrate the importance of informal institutions of social responsibility for the stock market, which are the initiatives of the transnational organizations noncompulsory for listed companies and dealing with their social responsibility.
Design/methodology/approach – An analysis of the critical literature in the terminology of “sustainable development”, “social responsibility” and “ESG factors” to explain the subject of informal institutions and analysis of the institutions of this kind of importance for the functioning of the stock market.
Findings – It was found that some informal institutions dealing with the social responsibility of listed companies are gaining importance in the formal dimension.
Originality/value – It was shown that adopting CSR initiatives of an informal sense is justified, because it can have real importance to the stock exchange, gaining the status of a formal initiative.
Keywords: social responsibility; informal institutions; SSE Initiative