Zeszyty naukowe
Autor: Błażej Socha 317
Strony: 317–324
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-27
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Weryfikacja potencjalnych zależności występujących między poziomem innowacyjności a wskaźnikami oceny rynkowej spółek publicznych. Przyjęto hipotezę, że występuje pozytywna zależność pomiędzy ponoszonymi nakładami na działalność badawczo-rozwojową i poziomem innowacyjności a rynkową oceną przedsiębiorstwa odzwierciedloną w wartościach osiąganych wskaźników rynkowych.
Metodologia badania – Próbę badawczą stanowiło 19 spółek publicznych. Badaniu podane zostały 3 wskaźniki opisujące innowacyjność i 7 wskaźników opisujących ocenę rynkową badanych podmiotów. Potencjalne relacje zachodzące pomiędzy zmiennymi zweryfikowano z wykorzystaniem współczynników korelacji rang Spearmana.
Wynik – Występuje istotna statystycznie, dodatnia relacja pomiędzy wybranymi wskaźnikami obrazującymi poziom innowacyjności a wskaźnikami oceny rynkowej spółek. Zależność ta występowała jednak w odniesieniu do 4 z 7 wskaźników uwzględnionych w badaniu.
Oryginalność/wartość – Wyniki badań i wnioski z artykułu przyczyniają się do poszerzenia dostępnej wiedzy z zakresu wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw. Przedstawiono też możliwe kierunki dalszych badań.
Słowa kluczowe: innowacje, ocena rynkowa przedsiębiorstwa, wartość innowacji

THE IMPACT OF INNOVATION ACTIVITIES ON THE MARKET EVALUATION OF ENTERPRISES

Abstract
Purpose – The aim of the article was to verify the potential relationships between the level of innovation and the indicators of the market evaluation of public companies.
Design/methodology/approach – The sample was consisted of 19 public companies. We used 3 indicators describing innovation and 7 indicators describing market evaluation of enterprises. Potential relations between variables was verified using the Spearman rank correlation coefficients.
Findings – Based on the empirical study it can be concluded that there is a statistically significant positive coefficient between selected indicators illustrating the level of innovation and market evaluation of the companies. This relationship was occurred with respect to four indices included in the study.
Originality/value – The results and conclusions of the article contribute to expanding the available knowledge of the impact of innovation on the market value of companies. We also presented possible directions for further research.
Keywords: innovation, market evaluation of enterprises, value of innovation