Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Byrka-Kita 337
Strony: 337–346
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-29
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dyskonta z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie na tle szerszej klasyfikacji premii i dyskont, prezentacja metod jego pomiaru oraz krytyczna analiza dotychczas przeprowadzonych w tym zakresie badań.
Metodologia badania – W artykule przeprowadzono analizę i krytykę piśmiennictwa w wariancie klasycznym, czyli opracowano tzw. stan badań (critical literature review).
Wynik – Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie nie było przedmiotem studiów literaturowych w polskim piśmiennictwie. W zakresie badań empirycznych znajdujemy tylko jedno dotyczące polskiego rynku kapitałowego (Gurgul, Majdosz 2007).
Oryginalność/wartość – Artykuł ma charakter kognitywny. Zawarte w nim rozważania wyrażają poglądy autorki na omawiane zagadnienie, wypracowane w wyniku przeprowadzonych studiów nad literaturą tematu. Mogą w konsekwencji stanowić przyczynek do dalszych studiów literaturowych oraz empirycznych.
Słowa kluczowe: wycena, korekty wartości bazowej, dyskonto, osoba kluczowa

KEY PERSON DISCOUNT – TRUE OR MYTH

Abstract
Purpose – The main purpose of this article is to present key person discount against a background of wide premiums and discounts classification, investigate methods of this discount measurement, and critical analysis of the empirical research conducted so far.
Design/methodology/approach – There was conducted critical literature review.
Findings – Key person discount has not been addressed in Polish literature so far. As far as empirical analysis is concerned there was only one study conducted by Gurgul and Majdosz (2007).
Originality/value – Article has a cognitive character. It presents the author’s point of view on this subject, based on the literature review. Consequently, the paper can contribute to more advanced and critical discussion on further theoretical and empirical studies.
Keywords: valuation, base value amendments, discount, key person