Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Chrobak 347
Strony: 347–360
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-30
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest przedstawienie metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Oczywiście zrozumiałym jest, że temat nie zostanie wyczerpany w pełni, ponieważ jest to zagadnienie, które poruszane jest zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i prawie podatkowym.
Metodologia badania – Przyjęta metoda to porównywanie aktów prawnych w celu ustalenia metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
Wynik – Należy stwierdzić, że istnieją zasadnicze różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawami o podatkach dochodowych, które to różnice dotyczą samej klasyfikacji, co zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, czy też sposobie amortyzowania tych elementów majątku trwałego.
Oryginalność/wartość – Opracowanie nie jest oryginalne, ponieważ dotyczy analizy istniejących przepisów prawa.
Słowa kluczowe: wycena, wartości niematerialne i prawne, prawo, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości

VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to present the method of valuation of intangible assets. Of course it is understandable that the topic has not been exhausted fully, because it is an issue that is discussed both in the accounting and tax law.
Research/methodology – The method adopted is to compare legislation in order to establish methods O-price value of intangible assets.
Result – It should be noted that there are fundamental differences between the Accounting Act and the laws on income taxes, which are the differences relate to the same classification, which include the value of intangible assets, or the method of depreciation of non-current assets.
Originality/value – Development is not original, because it concerns the analysis of the existing surge-owls law.
Keywords: valuation, valuation of intangible assets