Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Szut 639
Strony: 639–654
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-56
pdfpełen tekst

Streszczenie
W dobie globalizacji i konieczności docierania do masowych odbiorców, budowa i utrzymanie sieci usług rozproszonych geograficznie wymaga od przedsiębiorcy zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na konieczność jej zakupu od dostawców zewnętrznych niezbędna jest ocena ryzyka jakie niosą za sobą przerwy w zasilaniu obiektów aktywnych, co bezpośrednio przekłada się na wydatki na zapewnienie ciągłości działania sieci.
W pracy zidentyfikowano zagrożenia i dokonano oceny wpływu przerw w dostawach energii elektrycznej na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej poprzez pryzmat jakości sieci telekomunikacyjnych reprezentowanej przez jeden z głównych ich mierników – dostępność sieci. Badanie przeprowadzono wykorzystując analizę środowiska, poddając ocenie sieci telefonii komórkowej, z wykorzystaniem rzeczywistych danych 1 o awariach zasilania. W wyniku czego stwierdzono, że obecne podejście do autonomii zasilania 2 wykorzystywane w strategiach inwestycyjnych wymaga rewizji założeń.
Słowa kluczowe: dostępność, autonomia zasilania, ryzyko, analiza środowiska

POWER SUPPLY AUTONOMY IN THE CONTEXT OF RELIABILITY OF MOBILE NETWORK

Abstract
Globalization and the need to reach a mass audience requires from entrepreneur operating and maintaining geographically dispersed services skills to ensure non-disrupted power supply. Given the need to purchase energy from external suppliers it is necessary to assess the risk posed by a power outage of active objects, which leads to increased expenditures on ensuring the stability of the network.
In this paper author identifies and evaluates the impact of power supply interruptions on the risk of running a business. Quality of mobile network is presented by availability as a key factor. Research was carried out using environmental scanning to assess mobile networks reliabilities issuing data mining on power failures in live network. As a result, it was found that the current approach to the autonomy of the power supply used in investment strategies requires a revision of the guidelines.
Keywords: availability, power-supply autonomy, risk, environmental scanning