Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 669
Strony: 669–677
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-58
pdfpełen tekst

Abstract
Purpose – The aim of the article is to present the results of conducted research in the field of intellectual capital management in a commercial bank operating on the Polish market.
Methodology – The audit of the intellectual capital in the examined Bank was conducted using an appropriate questionnaire form. The survey was supplemented with direct interviews with the chief management as well as with an analysis of internal documentation.
Findings – The result of the undertaken study is the cognition of the state of intellectual capital in the examined company as well as an indication of the postulated activities in the field of intellectual capital management.
Originality/value – Intellectual capital today is one of the most important assets in a company. The previous research undertaken by the author showed that intellectual capital in Polish enterprises was undervalued. That is why it was important to make an audit of intellectual capital where the results can be a base to formulate individual activities that may contribute to the increase in the value of intellectual capital and thus increase the value of the company.
Keywords: intellectual capital; intellectual capital management, commercial bank

STUDIUM PRZYPADKU – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKIM BANKU KOMERCYJNYM

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonego badania w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym w banku komercyjnym działającym na rynku polskim.
Metodologia badania – Audyt kapitału intelektualnego w badanym banku przeprowadzono przy użyciu stosownego kwestionariusza ankietowego. Badanie uzupełnione zostało bezpośrednim wywiadem z naczelnym 677 A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank kierownictwem oraz analizą dokumentacji wewnętrznej.
Wynik – Efektem przeprowadzonych badań jest pozyskanie informacji na temat kondycji kapitału intelektualnego w badanym banku oraz wskazanie postulowanych działań w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym.
Oryginalność/wartość – Kapitał intelektualny współcześnie stanowi jeden z najważniejszych zasobów w przedsiębiorstwie. Wcześniejsze badania Autorki wykazały, iż kapitał intelektualny w praktyce polskich podmiotów gospodarczych jest niedowartościowany. Przeprowadzone badanie miało na celu dokonanie audytu kapitału intelektualnego, na podstawie którego w dalszej kolejności możliwe było sformułowanie indywidualnych działań, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości kapitału intelektualnego, a tym samym do wzrostu wartości badanego przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, zarządzanie kapitałem intelektualnym, bank komercyjny