Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bolibok 679
Strony: 679–688
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-59
pdfpełen tekst

Abstract
Purpose – The paper is an empirical investigation of the impact of the global financial crisis on the value relevance of leverage in the Polish banking sector.
Design/methodology/approach – The employed research methods include multiple linear regression analysis and the Chow test for a structural break in the model’s parameters. The examined sample covers all domestically-based commercial banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1998–2014.
Findings – The results of the research indicate that the perception of financial leverage by equity investors in the Polish banking sector has changed significantly since the beginning of the global financial crisis. In the period preceding the crisis leverage appeared to have a positive, yet not significant, impact on banks’ market value. After the crisis started, however, this impact became significantly negative, which might reflect a structural change in investors’ attitudes, resulting from considerably increased uncertainty and risk aversion in that period.
Originality/value – The empirical evidence on the impact of the global financial crisis on the value relevance of leverage in the banking sector in the existing literature seems to be limited to the context of the U.S. market. In particular, it appears that no prior study has investigated this problem in the specific setting of the Polish capital market. The present study attempts, therefore, to enhance the existing international and domestic literature by filling this apparent gap.
Keywords: banks; market value, leverage, financial crisis, value relevance.

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO NA ZNACZENIE DŹWIGNI FINANSOWEJ DLA WARTOŚCI RYNKOWEJ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu globalnego kryzysu finansowego na znaczenie dźwigni finansowej dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym.
Metodologia badania – Zastosowane metody badawcze obejmują analizę liniowej regresji wielorakiej oraz test Chowa stabilności oszacowań parametrów modelu. Próba badawcza objęła wszystkie banki komercyjne z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1998–2014.
Wynik – Rezultaty przeprowadzonych analiz wskazują, że postrzeganie dźwigni finansowej przez inwestorów giełdowych w polskim sektorze bankowym uległo istotnej zmianie od początku globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. W okresie poprzedzającym kryzys dźwignia finansowa miała pozytywny, choć nieistotny statystycznie, wpływ na wartość rynkową banków. Jednakże po wybuchu kryzysu ten wpływ stał się istotnie negatywny, co może odzwierciedlać strukturalną zmianę postaw inwestorów, będącą wynikiem znacznie zwiększonej niepewności i awersji do ryzyka w tym okresie.
Originalność/wartość – Bezpośrednie analizy empiryczne wpływu globalnego kryzysu finansowego na znacznie dźwigni finansowej dla wartości rynkowej w sektorze bankowym w literaturze przedmiotu były dotychczas przeprowadzane wyłącznie dla rynku Stanów Zjednoczonych. W szczególności, żadne wcześniejsze prace naukowe nie analizowały tego problemu w specyficznych warunkach polskiego rynku kapitałowego. Niniejszy artykuł podejmuje zatem próbę wzbogacenia istniejącej międzynarodowej i krajowej literatury przedmiotu poprzez wypełnienie przedmiotowej luki.
Słowa kluczowe: bank, wartość rynkowa, dźwignia, kryzys finansowy, znaczenie wartości