Zeszyty naukowe
Autor: Monika Pasternak-Malicka 31
Strony: 31–41
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – podstawowym celem niniejszej publikacji jest próba identyfikacji skali oraz form przestępstw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.
Metodologia badania – realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szcze­gólności analizy kształtowania się poziomu oszustw z tytułu podatku od towarów i usług wykrytych przez kontrolę skarbową. Ponadto omówiona została istota przestępstw podatkowych jako czynu sprowadzającego się do uchylania się od podatku. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007–2016 w celu dokonania próby jakościowej oceny intensywności zjawiska oszustw podatkowych w odniesieniu do PTU.
Wynik – przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż podatek od towarów i usług jest daniną motywu­jącą do wyłudzeń fiskalnych. Równocześnie wyniki badań empirycznych pokazują, iż podmioty gospodarcze z sektora MSP sygnalizują, iż proceder oszustw w zakresie VAT jest duży, a jedną z przyczyn jest jego wysoka stawka podatkowa oraz specyficzna konstrukcja motywująca do nielegalnego obejścia prawa podatkowego.
Oryginalność/wartość – zasadniczą wartością publikacji jest analiza podatku od towarów i usług pod kątem nieprawidłowości podatkowych wykrytych przez ograny podatkowe. Znamiona oryginalności nadają także pre­zentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród podmiotów gospodarczych.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, przestępstwa podatkowe, uchylanie się od podatku

TAX CRIMES IN THE FIELD OF VALUE ADDED TAX AS SHOWN BY THE TAX ORGANS AND SELF CONDUCTED EMPIRICAL ANALYSIS

Abstract
Objective – The main objective of this publication is the attempt to identify the scale and forms of taxcrimes in regards to the value added tax.
Research methodology – To achieve the main objective of this study descriptive and statistical tools were used in particular the evolution of the levels of tax frauds discovered by the tax organs. In particular the analysis of the evolution of the level of frauds on goods and services identified by the fiscal control. In the article parts of self conducted study were referred to for the years 2007–2016 an attempt was made to assess the level of the phenomena of tax evasion and its scale.
Results – Statistical analysis conducted show that value added tax is a tribute that encourages to conduct tax fraud. In the same time data from the empirical research shows that small and mid size companies are more willing to engage in such a practice, high tax rates and its structure acts as a incentive and encourages some to participate in this illegal procedures.
Originality/value – The fundamental value of this article is the analysis of the value added tax, for the tax ir­regularities detected by the tax organs. Originality of the publication is shown by the study conducted among business entities.
Keywords: value added tax, tax crimes, black economy, tax dodging