Zeszyty naukowe
Autor: Michał Sosnowski 43
Strony: 43–53
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie podatków dochodowych w aspekcie warunków za­pewniających sprawność i skuteczność realizacji ich fiskalnej funkcji.
Metodologia badania – Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, przedstawiono cechy, zalety i wady podatków dochodowych oraz przeprowadzono analizę dochodów budżetu z tytułu podatków dochodowych na tle pozostałych podatków w latach 2006–2016.
Wynik – Rzeczona analiza pokazuje, że rola podatków dochodowych we wpływach podatkowych budżetu pań­stwa jest dominująca, dlatego też tym większa jest potrzeba dbania przez władzę publiczną o właściwą we­wnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje w sposób sprawny i skuteczny.
Oryginalność/wartość – W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków oraz skoordynowane działanie służb skarbowych, które mogą ograniczać negatywne zjawiska w sferze realizacji celów polityki fiskalnej, to jest szarą strefę, stosowanie cen transferowych i inne działania w obszarze nielegal­nej optymalizacji podatków, a tym samym stabilizować dochody podatkowe oraz redukować negatywny efekt ponoszenia danin publicznych przez społeczeństwo.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, polityka fiskalna, budżet, luka podatkowa

FISCAL EFFICIENCY OF INCOME TAXES

Abstract
Purpose – The aim of this article is to present the income tax in terms of conditions ensuring the ef­ficiency and effectiveness of the implementation of their fiscal functions.
Design/methodology/approach – For this purpose, there were made classification of taxes, discussed the importance of their fiscal function, presented the principles and techniques of tax features, advantages and dis­advantages of income taxes, features, advantages and disadvantages of indirect taxes and their place in the tax system. There were also analyzed budget revenues from income taxes on the background of other taxes in the years 2006 to 2016.
Findings – The said analysis shows that the role of income taxes in the tax revenues of the state budget is domi­nant, therefore, so the government should take care of the proper internal structure of indirect taxes in order to fulfill their functions efficiently and effectively.
Originality/value – The conclusion is that only optimal and consistent form of taxes and coordinated action of the treasury services, which may limit the negative phenomena in the sphere of implementation of the objectives of fiscal policy, ie. the shadow economy, the use of transfer pricing and other activities in the area of illegal tax optimization and reduce the negative effect of incurring public levies by society.
Keywords: income tax, fiscal policy, budget, tax gap