Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Sygut 55
Strony: 55–64
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja elementów konstrukcji i zasad poboru podatku akcyzo­wego istotnych ze względu na wydajność fiskalną.
Metodologia badania – Wykorzystano analizę regulacji prawnych (z punktu widzenia ekonomicznego), studia literaturowe (stan prawny na 30 kwietnia 2016 r.) oraz analizę danych empirycznych.
Wynik – Ocena wpływu na efekt fiskalny określonych elementów konstrukcji podatku akcyzowego oraz zasad jego poboru.
Oryginalność/wartość – Zidentyfikowanie relacji pomiędzy realizacją zasady jednokrotności i zasady opodat­kowania w kraju przeznaczenia w podatku akcyzowym a wydajnością fiskalną podatku akcyzowego w świetle zarówno regulacji unijnych, jak i krajowych.
Słowa kluczowe: podatek akcyzowy, wydajność fiskalna, dochody budżetu państwa

FISCAL ASPECTS OF THE PRINCIPLE OF EXCISE DUTY COLLECTION IN THE COUNRTY OF DESTINATION

Abstract
Purpose – The objective of this paper is to identify the elements of structure and the principles of collection of excise duty that are vital in terms of fiscal efficiency.
Design/methodology/approach – Legal regulations analysis (economical), literature research (legal status as at April 30 th , 2016) and empirical data analysis.
Findings – Assessment of the influence of particular elements of the excise duty’s structure and the principles of collection, on fiscal effect.
Originality/value – Identification of the relationship between single taxation principle and the country of destination taxation principle in the excise duty, and the excise duty’s fiscal efficiency, with reference to European and local regulations.
Keywords: excise duty, fiscal efficiency, government budget revenue