Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Żabiński 65
Strony: 65–76
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-06
pdfpełen tekst

Streszczenie

Artykuł prezentuje badania związane z zagadnieniem skuteczności oddziaływania narzędzi po­lityki gospodarczej państwa na wzrost wydatków badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Kwestia ta jest niezbędna w procesie wzrostu konkurencyjności międzynarodowej gospodarki polskiej. Badaniu poddano dwa podstawowe narzędzia stosowane w Polsce z zakresu polityki fiskalnej: dotacje i ulgi podatkowe. Ce­lem artykułu jest analiza skuteczności oddziaływania dotacji i ulg podatkowych na wzrost wydatków B+R w przedsiębiorstwach. Wykazana została zasadność takiego wsparcia, przedstawione możliwe do zastosowania narzędzia oraz podjęta została próba identyfikacji przyczyn niskiej skuteczności działań państwa w zakresie wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej poprzez wzrost wydatków B+R. Dla realizacji wyznaczonego celu przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę aktów prawnych i danych statystycznych.
Słowa kluczowe: polityka fiskalna, rozwój gospodarczy, system podatkowy, ulgi podatkowe, badania i rozwój

THE ROLE OF THE TAX SYSTEM IN THE PROCESS OF INCREASING THE INNOVATIVENESS OF POLISH ENTERPRISES

Abstract
The article presents the issues associated with the use of tools of fiscal policy to support research – development in enterprises. Presents the economic justification for this support and the importance of the process of rebuilding the economy. Presented and evaluated the solutions available in the Polish tax system. The article ends with recommendations for reform of the tax system elements in Poland, which are responsible for the increase in business activity in the area of R&D.
Keywords: fiscal policy, tax system, tax relief, R&D