Zeszyty naukowe
Autor: Szymon Bryndziak 79
Strony: 79–86
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest prezentacja środków antyabuzywnych, to jest mechanizmów prawnych stosowanych w celu zwalczania niedozwolonego użycia i wykorzystywania przepisów umów o unikaniu po­dwójnego opodatkowania wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.
Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe.
Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu są wnioski de lege ferenda w zakresie potencjalnych możliwości uszczelniania polskiego systemu podatkowego.
Oryginalność/wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik ograniczania nadużywania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W opracowaniu przedstawiono podsta­wowe narzędzia zwalczania agresywnego planowania podatkowego zarówno na gruncie regulacji wewnętrz­ nych, jak i postanowień umownych.
Słowa kluczowe: uchylanie się od opodatkowania, unikanie opodatkowania, klauzule antyabuzywne, faktycz­ny odbiorca, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

ANTI-ABUSE RULES IN INTERNATIONAL TAX EVASION

Abstract
Purpose – The aim of the article is the presentation of anti-abuse rules – the legal mechanisms used to combat with improper use of double tax treaties.
Design/methodology/approach – Author has used the literature studies methodology.
Findings – The result of this articles are the de lege ferenda conclusions in terms of potential sealing Polish tax system.
Originality/value – This paper have cognitive value about ways techniques to limit improper use of double tax treatment. The article presents the basic tools to combat aggressive tax planning, especially in domestic tax law and in treaty provisions.
Keywords: tax evasion, tax avoidance, anti-abuse rules, beneficial owner, double tax treaties