Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Dębniak 87
Strony: 87–95
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukaza­ nie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, omówiono zna­czenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz wskazano rodzaje strategii podatkowych.
Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu z zakresu prawa podatkowego, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz opracowań z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw i strategii podatkowych.
Wynik – Odpowiednie zastosowanie strategii podatkowej w przedsiębiorstwie wpływa na jego rentowność, płynność, a w efekcie na konkurencyjność. Strategia podatkowa na płaszczyźnie przedsiębiorstwa nie ogranicza się do minimalizacji obciążeń podatkowych, ale jest zespołem działań, które mają na celu maksymalizację jego zysku po opodatkowaniu.
Oryginalność/wartość – W artykule zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jeden z elementów strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie strategii podatkowej przedsiębiorcy mogą zwiększyć konku­rencyjność swoich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: przedsiębiorca, konkurencyjność przedsiębiorstw, podatek, strategia podatkowa

TAX STRATEGY AS AN OPPORTUNITY TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY

Abstract
Purpose – Analysis of tax strategies for improving the competitiveness of the company. Showing the impact of taxes on the financial situation of the company and, ultimately, its competitiveness in relation to other companies. The article describes the concept of the competitiveness of enterprises, discusses the importance of taxes in terms of the competitiveness of enterprises, it highlighted the strategy of tax as one element in the overall development strategy of the company and indicated types of tax strategies.
Design/methodology/approach – Analysis of the literature on tax law, economic sciences, management sciences and studies in the field of competitiveness of enterprises and tax strategies.
Findings – Appropriate use of tax strategy in the company affect its profitability, liquidity, and the effect on competitiveness. Tax strategy at company is not limited to minimize the tax burden, but the team activities, which are aimed at maximizing its profit after tax.
Originality/value – The article focuses on the strategy of tax as one of the elements of the development stra­tegy of the company. Through the use of tax strategy, entrepreneurs can increase the competitiveness of their enterprises.
Keywords: entrepreneur, enterprise competitiveness, tax, tax strategy