Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 97
Strony: 97–107
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie istoty optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w Ordynacji podatkowej dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł, dokumentów, wyroków sądo­wych oraz metodę dedukcji i indukcji.
Wynik – W artykule wykazuje się, że proponowane zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania stanowią o nowym obliczu optymalizacji podatkowej w Polsce.
Oryginalność/wartość – Oryginalne przedstawienie idei klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako no­wego oblicza optymalizacji podatkowej w Polsce.
Słowa kluczowe: podatki, Ordynacja podatkowa, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

THE NEW FACE OF TAX OPTIMIZATION IN POLAND

Abstract
Purpose – The aim of the study is to present the essence of tax optimization with regard to proposals for changes in the Tax Code relating to the clause against tax evasion.
Design/methodology/approach – The following research methods were used in the study of the sources, docu­ments, court orders and the method of deduction and induction.
Findings – The study stresses that the proposed amendments to the Tax Code, the introductory clause against tax evasion constitute the new face of tax optimization in Poland.
Originality/value – Original present idea clause against tax evasion as the new face of tax optimization in Poland.
Keywords: taxes, Tax Code, clause against tax evasion