Zeszyty naukowe
Autor: Lidia Peretiatkowicz 119
Strony: 119–127
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatko­wych działań dokonywanych z wykorzystaniem zagranicznego zakładu. Przeanalizowano przyczyny decydują­ce o wyborze poszczególnych mechanizmów i scharakteryzowane ich rodzaje.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przed­miotu, orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz analizę przepisów prawa dotyczących zagranicznego za­kładu.
Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania zagranicznego za­kładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym.
Oryginalność/wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik planowania podatkowego z wykorzystaniem zagranicznego zakładu.
Słowa kluczowe: zakład zagraniczny, planowanie podatkowe

THE USE OF A FOREIGN PERMANENT ESTABLISHMENT IN INTERNATIONAL TAX PLANNING

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to characterize as well as clarify the tax implications of ac­tivitieswithe the use of a permanent establishment.
Design/methodology/approach – The following research methods were used in the study: studies of literature on the subject, case law and interpretations of tax, analysis of legislation relating to permanent establishment.
Findings – The result of this study is to draw attention to the possibility of using permanent establishment in international tax planning.
Originality/value – This paper have cognitive value about techniques for apply internetional tax planning based on permanent establishment.
Keywords: permanent establishment, tax planning